chi tiet tin - Ngân hàng chính sách xã hội

 

11. Chương trình cho vay Nhà ở thường xuyên ngập lũ ĐBSCL

Ngày 02-07-2021 - Lượt xem: 94

Thủ tục phê duyệt cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long đối với hộ gia đình vay vốn để tự xây dựng nhà ở.

a) Trình tự thực hiện :

Bước 1:

- Các thành viên hộ gia đình từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, thỏa thuận lập Giấy ủy quyền (mẫu số 01/UQ) cho 01 trong số các thành viên đại diện đứng tên người vay và thực hiện các giao dịch với NHCSXH trước sự chứng kiến của Trưởng thôn (Giấy ủy quyền được nộp cho Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn).

- Hộ vay gia nhập Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại nơi sinh sống.

- Hộ vay viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) gửi Tổ trưởng Tổ TK&VV.

 Bước 2:

- Tổ TK&VV nhận giấy đề nghị vay vốn của tổ viên, tiến hành tổ chức họp Tổ để bình xét những hộ vay đủ điều kiện vay vốn, lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD) kèm Giấy đề nghị vay vốn của các tổ viên trình UBND cấp xã.

- UBND cấp xã xác nhận và phê duyệt Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu 03/TD).

- Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã, Tổ có trách nhiệm gửi bộ hồ sơ xin vay tới NHCSXH nơi thực hiện thủ tục để làm thủ tục phê duyệt cho vay.  

 Bước 3:

- NHCSXH nơi thực hiện thủ tục tiếp nhận bộ hồ sơ vay vốn tiến hành đối chiếu với danh sách hộ dân được vay vốn từ NHCSXH để tự xây dựng nhà ở và xem xét, phê duyệt cho vay.

Bước 4:

- Sau khi phê duyệt, NHCSXH nơi thực hiện thủ tục gửi Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) tới UBND cấp xã. UBND cấp xã thông báo cho tổ chức Hội nhận ủy thác cấp xã đế Tổ chức Hội thông báo đến Tổ TK&VV, Tổ TK&VV thông báo đến từng người vay.

b) Cách thức thực hiện:

Người vay nộp hồ sơ đề nghị vay vốn trực tiếp cho Tổ TK&VV nơi hộ vay sinh sống. Tổ TK&VV gửi bộ hồ sơ xin vay tới NHCSXH nơi thực hiện thủ tục để làm thủ tục phê duyệt cho vay.

c) Thành phần, hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 * Đối với người vay:

- Giấy ủy quyền (mẫu số 01/UQ): 02 bản chính (01 bản lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục, 01 bản lưu hộ gia đình vay vốn NHCSXH).

- Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (Mẫu số 01/TD): 01 liên.

- Danh sách hộ dân được vay vốn từ NHCSXH để tự xây dựng nhà ở do UBND  tỉnh hoặc uỷ quyền cho UBND huyện phê duyệt: 01 liên.

- Giấy xác nhận nhà ở đã hoàn thành xây dựng phần thô của UBND cấp xã

* Đối với Tổ TK&VV:

- Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD): 04 liên.

d) Số bộ hồ sơ: như trên.

đ) Thời hạn giải quyết:

Quy định thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH nơi thực hiện thủ tục nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.

e) Đối tượng thực hiện: Cá nhân

g) Cơ quan thực hiện thủ tục: NHCSXH nơi thực hiện thủ tục;

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH;

- Cơ quan phối hợp: UBND và các Tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.  

h) Kết quả thực hiện: Thông báo phê duyệt cho vay (mẫu 04/TD)

i) Mức phí, tên phí: Không

k) Mẫu đơn, tờ khai:

- Giấy ủy quyền (mẫu số 01/UQ)

- Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (được sửa đổi theo mẫu số 01/TD đính kèm);

- Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD).

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

- Có tên trong danh sách hộ dân được vay vốn NHCSXH để tự xây dựng nhà ở do UBND cấp tỉnh xác nhận hoặc ủy quyền cho UBND cấp huyện xác nhận.

- Giấy xác nhận nhà ở đã hoàn thành xây dựng phần thô của UBND cấp xã.

- Phải là thành viên tổ TK&VV.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục:

- Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Quyết định 105/QĐ-TTg ngày 02/8/2002 về việc thực hiện chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong cụm, tuyến dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Quyết định số 78/2004/QĐ-TTg ngày 07/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long;

- Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 15/8/2005 về việc điều chỉnh bổ sung một số cơ chế chính sách vay vốn xây dựng cụm tuyến dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Quyết định số 1151/QĐ-TTg ngày 26/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung các dự án đầu tư (giai đoạn 2) thuộc Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

- Quyết định số 09/2012/QĐ-TTg ngày 10/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Sửa đổi một số điều của Quyết định số 204/2005/QĐ-TTg mgày 15 tháng 8 năm 2005 về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

- Văn bản số 1125/NHNN-TD ngày 07/10/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Quyết định số 204/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc việc điều chỉnh bổ sung một số cơ chế  chính sách vay vốn xây dựng cụm tuyến dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Thông tư liên tịch số 72/2002/TT-LT-TC-XD-NHNN ngày 23/8/2002 của Liên bộ Tài chính - Xây dựng - Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong cụm, tuyến dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Văn bản số 3151/NHCS-TD ngày 07/11/2005 của Tổng giám đốc NHCSXH Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay chương trình nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

- Văn bản số 1727/NHCSXH-TDSV ngày 06/7/2009 của Tổng giám đốc về việc chuyển sang phương thức cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

- Văn bản số 2833/NHCS-TDSV ngày  12/11/2010 của Tổng giám đốc về  việc điều chỉnh cơ chế,chính sách thực hiện các dự án đầu tư ở  vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

- Văn bản số 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/3/2011 về Hướng dẫn sửa đổi bổ sung, thay thế một số điểm trong các văn bản hướng dẫn cho vay hộ nghèo và các ĐTCS khác

- Văn bản số 1862/NHCS-TDSV ngày 23/5/2012 của Tổng giám đốc về việc hướng dẫn thực hiện cho vay Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

- Văn bản số 5650/NHCS-TDNN ngày 28/12/2016 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc bổ sung nội dung giao dịch dân sự giữa NHCSXH với hộ gia đình vay vốn kể từ ngày 01/01/2017.

 


Đang online: 1
Hôm nay: 640
Đã truy cập: 402792
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.