chi tiet tin - Ngân hàng chính sách xã hội

 

Trên 153,3 tỉ đồng vốn địa phương ủy thác cho vay

Ngày 04-09-2021 - Lượt xem: 60

(HGO) - Theo Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hậu Giang (NHXCSXH), kết quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có tác động tích cực đối với hoạt động của NHCSXH về tập trung nguồn vốn, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, giúp cho hoạt động của chi nhánh ngày càng ổn định, chất lượng tín dụng ngày càng nâng cao và bền vững.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được quan tâm tăng cường, nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay trên địa bàn từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW đến nay là trên 141,5 tỉ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, tăng trên 47,3 tỉ đồng so đầu năm 2021, nâng tổng nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương đến nay đạt trên 153,3 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng 5,3% tổng nguồn vốn, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung 40 tỉ đồng, nguồn vốn ngân sách cấp huyện bổ sung 7,3 tỉ đồng. 

Trong thời gian tới, NHCSXH đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách, thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn. Đồng thời, để đáp ứng nhu cầu về nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, giảm thiểu tác động của dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, NHCSXH đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp xem xét, bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương sang NHCSXH, cùng với nguồn vốn đối ứng của Trung ương để cho vay giải quyết việc làm đến các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn.

T.XOÀN


Đang online: 1
Hôm nay: 557
Đã truy cập: 402709
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.